دانستنیهای بازی |

Published in Iran - First steps in eDominations - 0 - 01 May 17 05:21

کی از بازیهایی که میتواند رقیبی قدرتمند برای «کلش آف کلنز» باشد، «دومینیشنز» است. نسخه اندروید دومینیشنز حدود یک ماه است که توسط گوگل پلی عرضهشده است و از عرضه نسخه های iOS آن بیشتر از چند ماه نگذشته است. بهاینترتیب میتوان گفت که دومینیشنز یک بازی تازهنفس است. با اینحال در همین مدت کوتاه بسیاری ازجمله خود من را جذب خود کرده است و بهعنوان رقیبی جدی برای بازیهایی نظیر «کلش آف کلنز» و «بوم بیچ» خودنمایی کرده است.
دانلود کنید! نسخه اندروید از ظهر دانلود کافهبازار دانلود نسخه اندروید از ظهر گوگلپلی دانلود نسخه های iOS از اپاستور اپل

Support

Comments (0)