این بازی شبیه زندگی واقعی شامل ارتش ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود. شما به عنوان یک بازیکن شانس مقایسه مهارت های خود در زمینه های مختلف کشور را دارید تا بتوانید کشور خود را در میان 78 کشور به برترین جایگاه برسانید. شما میتوانید تصمیم بگیرید با کدام کشورها متحد و با کدام کشور ها در جنگ باشید و بر تمام اینها تسلط داشته باشید.
ورود ثبت نام
برترین شهروندان
La0ch22 363 378
BA3OB19 872 650
Lunx18 664 278
IOAH ACEH17 927 750
Kabesos16 239 158
برترین کشورها
Turkey11 548
Egypt9 083
Georgia8 580
North Macedonia5 863
Spain4 020
x
فرمانروایی مجازی uses cookies بیشتر.... من موافق هستم با قوانین حفظ حریم خصوصی